1. Yalnızca Elektronik ürünlerin garantileri Türkiye Distribütörlerince belirlemiş olduğu süre içerisinde geçerlidir. DetailBox ürünlerin garanti süre ve koşullarıyla ilgili yetkili kuruluş değildir.
 2. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi üründen ürüne değişkenlik göstermektedir.
 3. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim ve montaj hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) Türkiye Distribütörleri tarafından garanti kapsamı içindedir.
 4. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünlerin tamir süresi firmalara göre değişkenlik göstermektedir. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın firmaların Yetkili Servisine, yetkili servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. 
 5. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen onarım ürünlerin yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

Ürünün;

 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi veya temsilcisinin  düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.
 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 • 5. Ücretsiz onarım ve ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;
 • Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda
 • Ürünün ve muhteviyatında ki aksamın seri numaraları veya garanti etiketlerinin tahrip edilmiş/yırtılmış olması durumunda
 • Ürünün Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda
 • Ürünün ve muhteviyatında ki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda
 • Ürünün tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (çarpma, düşürme, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda
 • Arıza veya hasar, DetailBox'ın sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa
 • Arızalı parça değişiminin Yetkili teknik servisleri haricinde ve/veya garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda
 • 6. Ürünlerle beraber verilen sarf malzemeleri garanti kapsamı dışındadır.

  7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.